De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Maatklaverjassen 15 maart

Op freed 15 maart is it wer maatklaverjassen. In gesellige jûn mei faaks in protte dielnimmers.
Jou dy op mei dyn maat en kom in noflik jûntsje kaarten.
Der binne lekkere fleisprizen te winnen.

Opjaan graach foar 12 maart by Jan leijenaar: 06-51880917 of jan.j.leijenaar(@)gmail.com
Kaartclub1

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen