De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Lies Wijnia Partij

Freedtejûn 15 febrewaris ha we wer de jierlikse Lies Wijnia Partij by de klaverjasklup hâlden.
Lies Wijnia wie oant har dea yn 2007 in trou lid fan kaartklup "De Fjouwerkaart".
Se wenne yn Itens yn it hûs wêr't no de famylje Abels wennet.
Har famylje hat de kaartklup in finansjele bydrage skonken, sadat we no al foar de 12 kear dizze partij hâlde koenen.
Der dienen dit kear 20 persoanen mei en de winner wie: Frans Mol.
Hy mei de Lies Wijnia beker in jier yn syn besit hâlde.IMG 20190216 WA0002

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen