De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Mienskips-oerlis

Foar alle klubs fan de 4doarpen

Moarntejûn om 20:00 oere fynt it Mienskips-oerlis plak yn it doarpshûs yn Itens, graach allen derby wêze.

M.fr.gr. Doarpsbelang
Aan alle clubs van de 4doarpen:

Morgenavond 20:00 uur vindt het Mienskips-overleg plaats in het doarpshûs te Itens, komt allen!

M.vr.gr. Doarpsbelang

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen