De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Diggelfjoer bydrage febrewaris

Foar de Diggelfjoer, dy 't begjin febrewaris útkomt, kinne jimme noch kopy ynleverje.
Hastdo in moai ferhaal, nijs út de 4 doarpen, een aktiviteit foar de aginda, of as wat oars? Wolkom!

De 'deadline' foar de doarpskrante fan is 10 jannewaris; ynstjoere kin fia diggelfjoer(@)live.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen