De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kappen van bomen in de gemeente Súdwest

GemeenteSWFlogo
In de gemeente Súdwest-Fryslân staan ruim 50.000 bomen. Om de twee jaar worden alle gemeentelijke bomen gecontroleerd op veiligheid door speciaal opgeleide medewerkers. Soms is er een snoeibeurt nodig. In het ergste geval moeten bomen worden gekapt, omdat ze gevaar opleveren. Er kunnen ook anderen redenen zijn om bomen te verwijderen, zoals reconstructies of dunningen. 

Lees meer....


In heel Nederland en Europa gaan essen massaal dood door de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Ook in Súdwest-Fryslân slaat deze ziekte helaas toe. In de gemeente zijn al 8.000 van de 11.000 essen aangetast. Deze winter worden er 400 zieke essen gekapt (ook in het deel van Littenseradiel). De verwachting is dat maar 10% van de essen niet ziek wordt. Essen herstellen niet van deze ziekte. Zwaar aangetaste zieke bomen zorgen voor onveilige situaties, omdat ze kunnen omvallen of door het uitwaaien van dood hout.

Wilt u weten welke essen en andere bomen in de gemeente gekapt worden, waarom deze gekapt worden en of er weer nieuwe bomen komen? Ga dan naar de bomenkaart. Deze vindt u op de website van de gemeente door te zoeken op ‘bomenkaart’. 

Onlangs heeft men alle te kappen bomen met witte kruisen gemarkeert. In januari begint de gemeente met het verwijderen van deze bomen. Bij het verwijderen van bomen beoordeelt men iedere keer of herplant nodig is en zo ja, met welke soort. Het beleid is om zoveel mogelijk verschillende boomsoorten terug te planten. Hiermee verhogen we de biodiversiteit en verkleinen we het risico op verspreiding van ziekten en plagen.

Wilt u meer lezen over het bomenbeleid van Súdwest-Fryslân? Deze vindt u op de website door te zoeken op ‘bomenbeleid’(zoek op ‘bomenbeleid’). Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de heer W. Zwerver van het team Beheer en Onderhoud Groen, tel. 14 0515.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen